خانه / سقط جنین / تاثیر قرص ميزوپروستول واژينال درسقط جنین سه ماهه دوم

تاثیر قرص ميزوپروستول واژينال درسقط جنین سه ماهه دوم

تاثیر قرص ميزوپروستول واژينال درسقط جنین سه ماهه دوم

با پيشرفت در زمينه تشخيص زودرس ناهنجاريهاي جنيني و نيز وضعيتهاي تهديدكننده حيات مادر، موارد نياز به ختم بارداري در سه ماهه دوم رو به افزايش است . از ، تزريق ۱ روشهاي متعددی نظير ديلاتاسيون و تخليه اكسيتوسين با ميزان بالا و تزريق سالين هيپرتونيك داخل مايع آمنيون براي رسيدن به اين هدف استفاده شده است. معرفي ميزوپروستول به عنوان جايگزين روشهاي جراحي، تحول بزرگي در ختم حاملگي به روش طبیعي ايجاد كرد.

ميزوپروستول آنالوگ صناعي پروستاگلاندين E1 است كه سبب فعاليت انقباضي شديد رحم ميشود؛ مزيت آن نسبت به ساير پروستاگلاندينها اين است كه در دماي معمولي پايدار است؛ هيچ اثري در انقباض برونشها ندارد؛ ارزان و در دسترس است و طريقه مصرف آن نيز ساده ميباشد. اين دارو از طريق مخاط جذب ميشود و به شكل خوراكي، زير زباني، واژينال و ركتال قابل استفاده است. حداكثر غلظت پلاسمايي آن در تجويز خوراكي نسبت به تجويز واژينال سريعتر ايجاد ميشود ولي غلظت پلاسمايي مؤثر در مصرف واژينال مدت بيشتري بالا باقي مي ماند.

براي ختم حاملگي در سه ماهه دوم، تجويز ميزوپروستول با روشها و ميزانهاي متفاوتي پيشنهاد شده است . مناسبترين مقدار و روش ايدهآل تجويز اين دارو هنوز بخوبي تعيين نشده است. از سال ۱۹۹۵ مطالعات زيادي با هدف تعيين روش بهينه براي استفاده از ميزوپروستول انجام شده است؛ از جمله در دو تحقيق انجام شده در سال ۲۰۰۰، مصرف ۴۰۰ ميكروگرم ميزوپروستول به صورت دو رژيم ۳ و ۶ ساعته با هم مقايسه شدند. نتايج هر دو مطالعه نشان داد كه مدت زمان القا تا ايجاد سقط در رژيم ۳ ساعته كمتر بوده است  هرچند عوارض تبدار در يك مطالعه نسبت به رژيم ۶ ساعته بيشتر گزارش شد.

در مطالعه ديگر عوارض جانبي در دو گروه تفاوت چشمگيري با هم نشان نداد. در مطالعه ديگري كه تجويز ۶۰۰ ميكروگرم ميزوپروستول به دو روش ۶ و ۱۲ ساعته با هم مقايسه شدند، مشخص شد كه نه تنها تجويز ۶ ساعته اين دارو، ميزان موفقيت سقط را بالا نبرد بلكه با عوارض جانبي بيشتري نيز همراه بود. با توجه به روشها و ميزانهاي مختلف تجويز اين دارو براي ختم حاملگي، اين مطالعه به منظور مقايسه اثربخشي و عوارض تجويز ۴۰۰ ميكروگرم ميزوپروستول واژينال با فواصل ۶ و ۱۲ ساعته انجام گرفت .

تاثیر قرص ميزوپروستول واژينال درسقط جنین سه ماهه دوم
 

نحوه آزمایش قرص ميزوپروستول واژينال درسقط جنین سه ماهه دوم

اين كارآزمايي باليني تصادفي از فروردين ماه تا دي ماه ۱۳۸۶ در مركز آموزشي، درماني كوثر قزوين انجام شد. زنان باردار با سنّ حاملگي ۱۴ تا ۲۸ هفته كه به دلايل مختلف نظير ناهنجاريهاي جنيني، مرگ داخل رحمي جنين، پارگي زودرس كيسه آمنيون، كاهش شديد مايع آمنيون يا مواردي كه به علت بيماري مادر كانديد ختم قانوني بارداري بودند، وارد مطالعه شدند . سنّ بارداري در تمام زنان با سونوگرافي تاييد شد و در صورتي كه سنّ حاملگي بر اساس تاريخ آخرين قاعدگي با سنّ حاملگي بر اساس سونوگرافي بيشتر از يك هفته تفاوت داشت، سنّ بارداري بر اساس سونوگرافي تعيين ميشد.

افراد با سابقه بيماري قلبي كنترل نشده، حمله حاد آسم، گلوكوم، سابقه سزارين بيشتر از دو بار، سابقه سزارين كلاسيك، سابقه برش قبلي روي رحم و حاملگي بيشتر از ۶ بار از مطالعه خارج شدند. در مجموع ۱۴۰ زن باردار با كسب رضايتنامه كتبي آگاهانه، به طور تصادفي و با انتخاب كارتهاي سفيد و قرمز به دو گروه مساوي تقسيم شدند. در گروه اول هر ۶ ساعت و در گروه دوم هر ۱۲ ساعت، ۴۰۰ ميكروگرم ميزوپروستول در فورنيكس خلفي واژن گذاشته شد. اين مقادير حداكثر تا ميزوپرستول واژينال و  ۷۴ ساعت تجويز ميشد؛ در صورت عدم دفع جنين تا ۴۸ ساعت، ۱۲ ساعت پس از دريافت آخرين مقدار ميزوپروستول، القاي زايمان با ميزان بالاي اكسيتوسين آغاز ميشد.

علائم حياتي مادر هر ۴ ساعت كنترل ميشد و عوارض جانبي نامطلوب شامل تهوع، استفراغ، اسهال، تب (درجه حرارت بالاي ۳۸ درجه سانتيگراد) ثبت ميشد و در صورت لزوم از درمان دارويي جهت رفع عوارض استفاده ميگرديد. پس از دفع جنين، در صورت خارج شدن جفت به طور كامل، هيچ مداخله اضافي صورت نميگرفت ولي چنانچه ظرف يك ساعت جفت به طور كامل خارج نميشد، كورتاژ انجام ميشد.

 

خرید قرص سقط جنین

خرید قرص سایتوتک

خرید قرص میزوپرستول
 
نحوه آزمایش قرص ميزوپروستول واژينال درسقط جنین سه ماهه دوم

نتایج آزمایش قرص ميزوپروستول واژينال درسقط جنین سه ماهه دوم

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه تجويز ۴۰۰ ميكروگرم ميزوپروستول واژينال هر ۱۲ ساعت، رژيمي مؤثر براي ختم طبیعي بارداري در سه ماهه دوم است و كاهش فواصل تجويز دارو به ۶ ساعت، نه تنها موفقيت سقط را افزايش نميدهد بلكه ممكن است با افزايش عوارض جانبي نامطلوب نيز همراه باشد.

در مطالعه Herabutya و همكاران كه در سالهاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ انجام شد، به منظور تعيين اثربخشي ميزوپرستول در ختم حاملگي سه ماهه دوم، مصرف ۶۰۰ ميكروگرم ميزوپروستول هر ۶ ساعت و ۱۲ ساعت با هم مقايسه شدند و نتايج نشان داد كه تجويز دارو با فواصل ۱۲ ساعت، به اندازه تجويز ۶ ساعته در ختم حاملگي مؤثر بوده و بروز عوارض تبدار نيز كمتر است كه علت آن كمتر بودن ميزان كلّي داروي مصرفي در رژيم ۱۲ ساعته ميباشد (۲(كه با نتايج مطالعه حاضر همخواني دارد.

در مطالعه ديگري كه در سال ۲۰۰۰ توسط Wong و همكاران به منظور مقايسه دو رژيم درماني تجويز ۴۰۰ ميكروگرم ميزوپروستول ۳ ساعته و ۶ ساعته از طريق واژينال در ختم حاملگي سه ماهه دوم انجام شد، مدت زمان القاي سقط در رژيم ۳ ساعته به طور معنيداري كمتر از ۶ ساعته بود ولي عوارض جانبي نيز در اين گروه بيشتر ايجاد شد ولي در مطالعه مشابه انجام شده توسط Pongsatha و همكاران در سال ۲۰۰۴ نتايج حاكي از اثربخشي بيشتر رژيم ۳ ساعته در مقايسه با ۶ ساعته بدون افزايش در عوارض جانبي نامطلوب بود. در يك بيمارستان آموزشي در كشور هند جهت ايجاد سقط بين ۱۴ تا ۲۰ هفته در يك گروه ۴۰۰ ميكروگرم ميزوپروستول واژينال هر ۳ ساعت و در گروه ديگر مقدار اوليه ۶۰۰ ميكروگرم و سپس هر ۳ ساعت، ۲۰۰ ميكروگرم ميزوپروستول تجويز شد و تفاوت معنيداري در موفقيت دو رژيم گزارش نشد ولي ميزان كلّي مصرف دارو و نيز عوارض جانبي در گروه اول بيشتر بود.
 
نتایج آزمایش قرص ميزوپروستول واژينال درسقط جنین سه ماهه دوم
 

نتيجه گيري

با توجه به نتايج پژوهش، به منظور ختم بارداري در سه ماهه دوم ميتوان با تجويز ۴۰۰ ميكروگرم ميزوپروستول واژينال هر ۱۲ ساعت ضمن مصرف داروي كمتر و مواجهه با عوارض جانبي خفيفتر، به موفقيت در القاي سقط به اندازه مصرف هر ۶ ساعت دست يافت. پيشنهاد ميشود در راستاي تعيين بهترين مقدار دارو و روش تجويز، مطالعات ديگري در مورد مقادير ديگر ميزوپروستول يا مصرف خوراكي آن در ايجاد سقط انجام شود.

درباره ی توکل

خانم توکل فروش قرص سقط جنین سایتوتک اصل ۰۹۳۳۵۰۳۲۱۰۷ با ما تماس بگیرید.

مطلب پیشنهادی

سقط جنین با میزوپرستول در سه ماهه اول بارداری

سقط جنین با میزوپرستول در سه ماهه اول بارداری

چکیده مقاله سقط با میزوپرستول: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، در سال ۱۳۸۵ ،یکصد خانم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با خانم توکل کلیک کنید